Logo

Nyomtatás
Tartalomjegyzék

OIFlogo

 

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által működtetett

 

PANASZIRODA

 

Elérhetőségei

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60. "A" épület földszint, ügyfélfogadó

Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314.

Tel: (+36 1) 463 9118

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő (telefonon és személyesen)

Szerdánként 8:30-11:00

Illetékesség, hatáskör

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) országos illetékességű szerv, amely az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről szóló 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet alapján ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat.

 

A Panaszirodán kizárólag panasz, közérdekű bejelentés, valamint a Főigazgatóság által foganatosított rendőri intézkedések elleni panasz megtételére van lehetőség.

 

Kérjük, hogy beadványában a sérelmezett magatartással kapcsolatos lehető legtöbb és legpontosabb információt szíveskedjen közölni. Ezzel is elősegíti közös céljaink elérését, az eljárás mind gyorsabb lefolytatását, a jogsérelem orvoslását, illetve a jogsértő cselekmények elkövetőinek felelősségre vonása érdekében végzett munkánkat.

 

A panaszra, illetve közérdekű bejelentésre vonatkozó ügyintézés rendje

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. Erre tekintettel a Panaszirodán érdemi ügyintézés megindítására, lefolytatására, így különösen folyamatban lévő ügyek intézésére nincs mód.

 

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.

 

Írásbeli panasz, illetve közérdekű bejelentés (a továbbiakban együtt: panasz) benyújtására a Főigazgatóság Panaszirodájának levelezési címén, e-mailen, illetve ügyfélfogadási időben személyesen van lehetőség. A személyesen benyújtott panasz átvételét az ügyintézők a panasz ügyfélnek átadott másodpéldányán igazolják.

 

Panasz szóbeli előterjesztésére ügyfélfogadási időben személyesen van lehetőség. A szóbeli panaszt az eljáró ügyintéző írásba foglalja, a panasz másodpéldányát az ügyfélnek átadja. A panasz szóbeli előterjesztésére telefonon keresztül nincs lehetőség.

 

A panasz előterjesztésekor a panaszosnak hitelt érdemlően kell igazolnia személyazonosságát, az azonosíthatatlan személy által tett bejelentés vizsgálatát a Főigazgatóság mellőzheti. Ennek okán telefonon panasz előterjesztésére nincs mód.

 

A kivizsgálás eredményéről történő tájékoztatás érdekében a panaszosnak meg kell adnia írásbeli elérhetőségét.

 

A megfelelően előterjesztett panaszt a Főigazgatóság a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül vizsgálja ki. Amennyiben a panasz teljeskörű kivizsgálása a 30 napos határidőn belül előreláthatóan nem lehetséges, a Főigazgatóság erről az ügyfelet a kivizsgálás várható befejezésének időpontjával együtt írásban tájékoztatja. A Főigazgatóság a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről az indokok megjelölésével a panaszost az általa megadott írásbeli elérhetőségen haladéktalanul értesíti. Nem kerül sor írásbeli értesítésre, ha a panasz elintézéséről a panaszos szóbeli tájékoztatást kapott és azt tudomásul vette.

 

A Főigazgatóság mellőzheti a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos által tett ismételt, továbbá az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát, valamint ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított az egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

Amennyiben a Főigazgatósághoz írásban olyan panaszt nyújtanak be, aminek kivizsgálására a Főigazgatóság nem rendelkezik hatáskörrel, a panaszos egyidejű tájékoztatása mellett a Főigazgatóság a panaszt 8 napon belül átteszi a hatáskörrel rendelkező szervhez. Amennyiben a Főigazgatósághoz olyan panasz kerül személyesen benyújtásra, melynek kivizsgálására a Főigazgatóság nem rendelkezik hatáskörrel, a Főigazgatóság erről a panaszost tájékoztatja, a tájékoztatás tényét írásba kell foglalni. Ilyen esetben a Főigazgatóság a panaszt nem teszi át és nem küld írásbeli értesítést, kivéve, ha a panasz benyújtásakor nem volt megállapítható, hogy az ügyben nem a Főigazgatóság köteles eljárni.

 

 

A RENDŐRI INTÉZKEDÉS ELLENI PANASZOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS NÉHÁNY FONTOSABB TUDNIVALÓ

Akinek a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) IV-V. Fejezetében – a 46/A.-46/C. § kivételével –, valamint a VI. Fejezetében meghatározott kötelezettség megsértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása ( a továbbiakban együtt: intézkedés) alapvető jogát sértette, választása szerint panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez vagy kérheti, hogy - amennyiben a panasz elintézése nem tartozik más eljárás hatálya alá - panaszát az alapvető jogok biztosa által lefolytatott vizsgálatot követően, az idegenrendészeti szerv főigazgatója bírálja el. A panaszt az intézkedést követő harminc napon belül lehet előterjeszteni.

 

A beadvány megtételének lehetőségei:

- szóban: személyesen a Főigazgatóság ügyfélszolgálati irodáiban, vagy a Főigazgatóság Panaszirodáján – rendőri intézkedés elleni panasz esetén a www.ajbh.hu honlapon ismertetett módon az alapvető jogok biztosánál is –, ahol a panaszt írásba foglalják;

- postai úton az alábbi elérhetőségen: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 1903 Budapest, Pf. 314.

- ügyfélkapun keresztül e-Papír alkalmazás igénybevételével;

- fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumban.

 

A Főigazgatóság és ügyfélszolgálati irodáinak elérhetőségeivel és az ügyfélfogadási idővel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a www.oif.hu honlap „Kapcsolat” menüpontban található.

 

A panasz előterjesztésekor a panaszosnak hitelt érdemlően kell igazolnia magát, a postai úton előterjesztett panasz esetében, amennyiben az nem alkalmas a panaszos személyazonosságának megállapítására, úgy az Igazgatási és Ügyeleti Főosztály felhívja a panaszost arra, hogy panaszát olyan módon terjessze elő, ami alkalmas személyazonossága megállapítására. Mivel a hatóságnak vizsgálnia kell, hogy a beadványt az arra jogosult személy, vagy a nevében jogszerűen eljáró személy nyújtotta-e be, ezért írásbeli (papír alapú, vagy elektronikus) beadványát Önnek vagy képviselőjének alá kell írnia.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az e-mailben, SMS-ben vagy más hasonló módon küldött beadványa nem minősül írásbelinek, ezért rendőri intézkedés elleni panasz kivizsgálására irányuló eljárás kezdeményezésére az nem alkalmas.

 

Amennyiben ügyében meghatalmazott vagy jogi képviselő jár el, minden esetben szükséges a képviseleti jogosultságról szóló okirat csatolása.

 

A kivizsgálás eredményéről történő tájékoztatás érdekében a panaszosnak meg kell adnia írásbeli elérhetőségét. A rendőri intézkedés elleni panasz elbírálására 35 nap áll rendelkezésére.

 

A panaszt elbíráló határozat ellen a közigazgatási eljárásban fellebbezésnek helye nincs.

 

 

Utoljára frissítve:
Vissza a tetejére

2013 Bevándorlási Hivatal, by Chronos Systems