Tartalomjegyzék

Tájékoztató a dublini eljárásról

A harmadik ország állampolgára vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 2013. június 26-án kelt 604/2013/EU Parlamenti és Tanácsi Rendelet (Dublin III Rendelet) 4. cikke szerinti tájékoztató.

Amennyiben elismerés iránti kérelmet nyújt be Magyarországon, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy menekültügyi eljárásának lefolytatására Magyarországon fog sor kerülni. A dublini rendeletek alapján ugyanis, bizonyos jogi előfeltételek fennállása esetén, a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért a rendeletekben részes valamely más állam (az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá Svájc, Norvégia, Izland vagy Liechtenstein) is felelős lehet.

 

Menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam

Az, hogy az Ön menekültügyi eljárásának lefolytatásáért nem Magyarország, hanem egy másik állam a felelős, a következő feltételek fennállása esetén fordulhat elő:

 

A család egységének elve, valamint a kísérő nélküli kiskorúak védelme

Amennyiben a család a menekülés során szétszakadt és különböző európai államokban nyújtanak be menedékkérelmet, családegyesítésre kerülhet sor, és a családtagok menekültkérelme együtt kerül elbírálásra. Ezen kívül, olyan állam felelőssége is megállapításra kerülhet, amelyben valamely szoros családtagjának menekülteljárása már folyamatban van, vagy ahol családtagja jogszerűen tartózkodik, vagy menekültstátusszal rendelkezik.

Ahhoz, hogy menekültstátusz iránti kérelmének elbírálása a Dublin III rendelet alapján egyesítésre kerüljön a más tagállamban tartózkodó családtagjai, hozzátartozói kérelmével, szükség van az Ön írásbeli hozzájárulására.

Kísérő nélküli kiskorúak esetében az a tagállam vizsgálja meg a menedékjogi kérelmet, ahol a kiskorú családtagja jogszerűen tartózkodik.

A tagállamok területén családtaggal vagy hozzátartozóval nem rendelkező kísérő nélküli kiskorúak esetében – az Európai Unió Bíróságának C-648/11. számú ügyben hozott döntésével összhangban – az alábbi szabályok érvényesek:

-          Amennyiben a tagállamok területén családtaggal, nem rendelkező kísérő nélküli kiskorú több tagállamban is menedékkérelmet nyújt be, köztük az aktuális tartózkodási helye szerinti tagállamban is, a felelősség arra a tagállamra hárul, ahol a kiskorú benyújtotta a kérelmét és jelenleg is tartózkodik.

-          Amikor a kiskorú, aki korábban már nyújtott be menedékjog iránti kérelmet valamely tagállamban, olyan tagállam területén tartózkodik, ahol nem nyújtott be kérelmet, a kiskorú két lehetőség közül választhat: nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújt be az adott tagállamban vagy nem nyújt be ilyen kérelmet. Amennyiben kérelmet nyújt be, az adott tagállam lesz felelős a kérelem elbírálásáért. Amennyiben a kiskorú nem kíván benyújtani új kérelmet abban a tagállamban, ahol tartózkodik, az a tagállam lesz felelős, ahol a kiskorú a legutóbbi kérelmét nyújtotta be.

-          Amennyiben a kiskorú menedékjog iránti kérelmét egy másik tagállam az érdemi vizsgálat során elutasította, a felelősség arra a tagállamra hárul.

 

Vízum és tartózkodási engedély

Amennyiben a menedékjogi kérelem benyújtásának időpontjában valamely tagállam által kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, ill. a tagállamok valamelyikének külképviselete által kiállított vízum birtokában volt, ez a tagállam lesz a felelős a menedékjogi eljárás lefolytatása tárgyában.

 

Illegális beutazás vagy tartózkodás

Megalapozza egy másik tagállam felelősségét az is, ha a dublini államok területére szabálytalanul lépett be, illetve a szabálytalan beutazása után öt hónapnál hosszabb ideig tartózkodott a megjelölt államok valamelyikében, mielőtt egy másik dublini államban menedékért folyamodott.

 

Korábbi menedékjogi kérelem

Ha egy tagállamban már korábban menedékkérelmet nyújtott be, majd onnan egy másik tagállamba távozott engedély nélkül, főszabály szerint az az állam a felelős a kérelem megvizsgálásáért, ahol először nyújtotta be a menedékkérelmet.

Ezen körülmények feltárása érdekében sor kerül az Ön személyes meghallgatására, tolmács segítségével, ahol a fentebbi körülményekre vonatkozóan nyilatkoznia kell.

Mindemellett menedékkérelme benyújtását követően – amennyiben 14. életévét betöltötte – a magyar hatóságok rögzítik ujjnyomatát és azt megküldik az Európai Unió egységes ujjnyomat-nyilvántartó rendszerének (EURODAC) azért, hogy kiderüljön, ha korábban már nyújtott be menedék-kérelmet, vagy tartózkodott egy másik EU-tagállamban. A meghallgatáson előadottakat, adatait, valamint ujjnyomatait bizalmasan kezeli a hatóság.

 

Mi történik, ha megállapítást nyert a felelős tagállam?

Amennyiben a fennálló tények a tagállamok valamelyikének felelősségére utalnak, és az Ön esetében más tagállam által rögzített Eurodac-találat áll rendelkezésre, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az Eurodac- találat beérkezésétől számított két hónapon belül át- vagy visszavétel iránti megkeresést intéz ezen tagállamhoz. Amennyiben az Ön esetében nem áll rendelkezésre más tagállam által rögzített Eurodac-találat, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az Ön nemzetközi védelem iránti kérelmének benyújtásától számított három hónapon belül küldi meg megkeresését a felelősnek vélt tagállam részére. Az átvétel iránti megkeresések esetében (függetlenül attól, hogy áll-e rendelkezésre Eurodac-találat vagy nem) a megkeresett állam köteles két hónapon belül válaszolni, míg a visszavétel iránti megkeresések esetében (azaz amennyiben Ön a tagállamok valamelyikében korábban már nyújtott be nemzetközi védelem iránti kérelmet) a megkeresett államnak két héten belül (Eurodac-találat hiányában egy hónapon belül) kell választ adnia. Amennyiben az említett határidőkön belül nem érkezik válasz, az általában úgy tekintendő, hogy az át- vagy visszavétel iránti megkeresést és a felelősséget a megkeresett állam elfogadta.

 

Ha a megkeresést a megkeresett állam véglegesen elutasítja, akkor menekültstátusz iránti kérelmének vizsgálatára Magyarországon kerül sor.

 

Amennyiben bármely más állam egyikének menekültügyi eljárás lefolytatása iránti felelőssége megállapítást nyert és ezen tagállam felelősségéről nyilatkozatot tesz, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság végzést hoz arról, hogy ezen tagállam felelős az Ön menekültügyi eljárásának lefolytatásáért. Ezt követően Ön és ügye meghatározott időn belül átadásra kerül a menekültügyi eljárás lefolytatásáért felelős tagállamnak.

 

Jogorvoslati lehetőség

Ezen végzés tartalmaz a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatást is, és - a végzés végrehajthatósága esetén – Önt átszállítják a menekültügyi eljárás lefolytatásáért felelős tagállamba, amelyik ezt követően lefolytatja az Ön menekültügyi eljárását.

 

Döntést követően mi történik?

Kiutaztatásának végrehajtásának érdekében az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság kötelező tartózkodási helyen való tartózkodásra kötelezheti, illetve akár őrizetbe is veheti.

Az Ön átszállítására főszabály szerint 6 hónapon belül kerül sor azt követően, hogy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság megkeresését a másik állam elfogadta. Ez a hat hónapos határidő meghosszabbítható 12 hónapra, ha Ön büntetés-végrehajtási intézetben szabadságvesztését tölti, illetve 18 hónapra, amennyiben Ön a kijelölt tartózkodási helyről ismeretlen helyre távozik. Amennyiben Ön az átadás végrehajtását felfüggesztő jogorvoslattal él, az átadás végrehajtására rendelkezésre álló határidő a bíróság döntésével veszi kezdetét. Ezen határidők elmulasztása esetén az Ön menekültstátusz iránti kérelme megvizsgálásáért fennálló illetékesség visszaszáll Magyarországra.

 

Egyéb információ

Dublini eljárás keretében a tagállamok arra jogilag felhatalmazott hatóságai információt cserélhetnek egymás között az Ön és adott esetben családtagjai, hozzátartozói személyes adataira, okmányaira, megtett útvonalára vonatkozóan. Indokolt esetben és az Ön írásbeli hozzájárulásával a megkeresett állam rendelkezésre bocsáthatja az Önre vonatkozóan hozott határozatokat és azok indokait is. Felhívjuk figyelmét továbbá arra, hogy Önnek joga van kérelmezni, hogy tájékoztatást kapjon az Önt érintő, a dublini eljárás keretében feldolgozott adatokról, és jogában áll a hiányos vagy pontatlan adatok kijavítását, megsemmisítését vagy zárolását kérni.

 

Utoljára frissítve:

Ügyintézés
 • Formanyomtatványok

  A program segítségével elektronikusan kitöltheti a formanyomtatványt és leellenőrizheti, hogy minden szükséges mezőt kitöltött-e. A kitöltött formanyomtatványt saját gépére elmentheti és nyomtathatja.A funkció Word 2007-re optimalizált. Amennyiben ilyen programmal nem rendelkezik, a formanyomtatványokat pdf-ben le tudja tölteni a felső menüben található tájékoztatóból.
  Feltöltés alatt

  Kategória:

 • Milyen kérelmet nyújtsak be?

  Magyar állampolgár esetén családtag:
  • a magyar állampolgár házastársa,
  • a magyar állampolgár házastárs kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), aki felett a házastárs szülői felügyeleti jogot gyakorol,
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező,szülői felügyeleti jogát gyakorló, a magyar állampolgárral egy háztartásban élő személy;


  EGT állampolgár esetén családtag:
  • az EGT-állampolgár házastársa,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója,
  • az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője, valamint
  • akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
  • az EGT-állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített,  A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról;
  A 2003/109/EK irányelv célja
  • egyfelől, hogy meghatározza a tagállamok által a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak, valamint az ehhez kapcsolódó jogoknak a harmadik országok olyan állampolgárai számára történő megadásának és visszavonásának feltételeit, akik jogszerűen tartózkodnak a tagállam területén,
  • másfelől pedig, hogy szabályozza az ilyen jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára a tartózkodás feltételeit a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállást megadó tagállamtól eltérő tagállamban.

  A „magas szintű képzettséget igénylő munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
  A „munkavállaló”: olyan személy munkavállalása, aki: másvalakinek az irányítása alatt vagy másvalaki számára végzett valódi és tényleges munkavégzés céljából az adott tagállamban munkavállalóként a nemzeti munkajogi jogszabályok és/vagy a nemzeti gyakorlat szerinti védelemben részesül, a jogviszonyra való tekintet nélkül, fizetést kap, és rendelkezik a megfelelő és konkrét kompetenciával.

  Tartózkodási engedéllyel rendelkezés esetén kérhető a határozatlan ideig tartózkodás

  A kérdések segítségével 3 percen belül megtudhatja, milyen tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtania. A kérdéssor végén a kiválasztott kérelemtípushoz kapcsolódó minden információt megtalál.

  Kérelem célja: • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó

általános szabályokról szóló törvény alapján – eltérő rendelkezés hiányában – 2024. január 1. és 2024. február 29. között

nem nyújtható be tartózkodási engedély iránti, illetőleg ideiglenes/nemzeti/EU tartózkodási kártya

(korábban ideiglenes/nemzeti/EK letelepedési engedély) iránti kérelem. További részletek: Tájékoztató jogszabály-változásról! (gov.hu)

 

Dear Clients,

Please be informed that under the Act on the General Rules for the Entry and Right of Residence of Third-Country Nationals,

unless otherwise specified by provision, no applications for a residence permit or for an interim/a national/an EU residence card

(former interim/national/EC permanent residence permits) may be submitted between 1st January 2024 and 29th February 2024.

More information is available at the link below: Information on legislative change (gov.hu)

 

OK