Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

JOGOSULTAK KÖRE

 

Nemzeti letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

-  akinek Magyarország területén lakhatása és megélhetése biztosított,

-  aki az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja,

-  akivel szemben kizáró ok nem áll fenn,aki tartózkodási engedéllyel vagy ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkezik,

-  akinek letelepedése Magyarország érdekeivel összhangban áll és:

o    a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább három éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott;

o    a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy éve eltartott felmenőként családi életközösségben él magyar állampolgárral vagy bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral;

o    magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár házastársa, feltéve, hogy a házasságot már a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megkötötték;

o    magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt, illetve akinek felmenője magyar állampolgár vagy magyar állampolgár volt;

o    bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár kiskorú gyermeke.

 

Nem kaphat nemzeti letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár,

-  akinek a letelepedése veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát;

-  aki kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll;

-  aki az engedély megszerzése érdekében hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy az eljáró hatóságot megtévesztette;

-  aki büntetett előéletű, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

A menekültügyi hatóság által menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár a nemzeti letelepedési engedélyt tartózkodási vízum vagy tartózkodási engedély hiányában is kérelmezheti.

 

FOGALOMMAGYARÁZAT

 

Harmadik országbeli állampolgár

Hontalan

Családtag

Családi életközösség

Jogszerű tartózkodás

Megszakítás nélküli tartózkodás

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

Feltétele: a kitöltött formanyomtatvány, három hónapnál nem régebbi arcfénykép valamint a kötelező mellékletek benyújtása és az eljárás díjának megfizetése.

 

A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem előterjesztésére kizárólag az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen regisztrálást követően elektronikus úton van lehetősége. Jogi képviselő vagy jogi személy meghatalmazotti eljárása esetén kizárólag elektronikusan nyújthatók be a – az egyébként is elektronikusan indítható – kérelmek. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg.

 

A korlátozottan cselekvőképes vagy a cselekvőképtelen kiskorú kérelmező helyett a kérelmet a kérelmező törvényes képviselője nyújtja be.

 

A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell csatolni.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus úton benyújtott kérelem akkor tekinthető a hatósághoz érkezettnek, ha a szükséges igazgatási szolgáltatási díjfizetés megvalósult. Továbbá szükséges a befogadásról szóló visszaigazolástól számított 15 napon belül megjelenni az illetékes regionális igazgatóság előtt a személyazonosság igazolása, biometrikus adatok és aláírás minta felvételezése, valamint az okiratok elismerése céljából.

 

A biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére és hat éves kor feletti kérelmező esetén ujjnyomat rögzítésére kerül sor, amelyet a harmadik országbeli állampolgár tűrni köteles.

 

A nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja  a Főigazgatóság ügyindítási elektronikus felületén (Enter Hungary) történő előterjesztés esetén 25.000 Forint, melyet elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) útján kell a kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg lerónia.

 

Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről

 

Útlevelében szereplő, a kérelmezővel együtt utazó kiskorú gyermekének felsorolt adatairól „A" betétlapon kell nyilatkoznia, valamint egy darab fényképet kell mellékelnie gyermekről. A betétlapon feltüntetett kiskorú után nem kell külön eljárási díjat fizetnie.

A kiskorú harmadik országbeli állampolgárnak igazolnia kell, hogy szülője vagy törvényes képviselője magyarországi tartózkodásához – a tervezett tartózkodás időtartamára – hozzájárult.

A szülői hozzájárulást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni, valamint magyar vagy angol nyelvű fordítással ellátni.

Az eljáró regionális igazgatóság a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelemről a benyújtástól számított 70 nap alatt dönt. 

 

A kérelmező részére az okmányt az eljáró idegenrendészeti hatóság postai úton kézbesíti. A kérelmező a tartózkodási engedély okmányt az eljáró idegenrendészeti hatóságnál személyesen átveheti, ha igazolja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy a tartózkodási engedély okmányt a kézbesítésére megjelölt címen átvegye, azonban ezen körülményeket igazolnia kell.

 

Az idegenrendészeti hatóság a nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti eljárásban annak megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország nemzetbiztonságát, elsőfokon az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Terrorelhárítási Központot, másodfokon a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert keresi meg. Annak megállapítása kérdésében pedig, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország közbiztonságát, elsőfokon a megyei rendőr-főkapitányságot, másodfokon az Országos Rendőr-főkapitányságot mint szakhatóságot keresi meg. A szakhatóságok eljárásának időtartama az ügyintézési határidőbe beleszámít.

 

A regionális igazgatóság annak megállapítása érdekében, hogy a harmadik országbeli állampolgár nemzeti letelepedése Magyarország érdekében áll-e, az ügy elbírálásához szükséges adattal vagy irattal rendelkező minisztérium vagy más központi államigazgatási szerv felé megkereséssel élhet.

 

Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 15 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál. Abban az esetben, ha a fellebbezés elkésett, az nem a jogosulttól származik, valamint az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, illetve a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 47.000 Forint, melyet  elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) vagy banki befizetés (a regionális igazgatóság által rendelkezésre bocsátott csekk) útján kell leróni. A közlemény rovatba szükséges beírni az ügyfél nevét, születési idejét és az ügytípust – „Nemzeti letelepedés jogorvoslat”.                                                     

 

Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről

 

KÜLÖNÖS MÉLTÁNYLÁST ÉRDEMLŐ KÖRÜLMÉNY FENNÁLLÁSA ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

 

Különös méltánylást érdemlő körülmény esetén a harmadik országbeli állampolgár az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter döntése alapján a törvényben foglalt feltételek hiányában is kaphat nemzeti letelepedési engedélyt. Az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter különös méltánylást érdemlő körülményként a kérelmező egyéni körülményeit, családi kapcsolatait és egészségügyi állapotát értékelheti, valamint Magyarország gazdasági, nemzetpolitikai, tudományos, kulturális és sport érdekét veheti figyelembe.

Amennyiben Ön a nemzeti letelepedési engedély valamely törvényben foglalt feltételének nem felel meg, kérheti, hogy a nemzeti letelepedési engedély iránti kérelme ügyében az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter döntsön. Ezt egy méltányossági kérelem benyújtásával teheti meg, melyet a Belügyminiszternek kell címezni, és amelyben részletesen ki kell fejteni a fennálló méltánylást érdemlő körülményeket. A méltányossági kérelem benyújtása során nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelmet

·         a jogorvoslati lehetőséget biztosító eljárás mellőzésével közvetlenül az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter elé terjessze fel az eljáró hatóság, vagy

·         a jogorvoslati lehetőséget biztosító eljárásban, a nemzeti letelepedési engedély kiadásának általános feltételei teljesülését megvizsgálva a regionális igazgatóság bírálja el a kérelmet, majd esetleges elutasító döntése esetén terjessze fel azt az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter elé.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a kérelmét a tényállás tisztázását követően a döntésre jogosult miniszter elé terjeszti, aki a kérelem ügyében határozatot hoz. Az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter határozata ellen jogorvoslatnak nincs helye.

 

FORMANYOMTATVÁNYOK

 

A kérelem benyújtásához a „Letelepedési engedély iránti kérelem” formanyomtatvány kitöltése és kinyomtatása szükséges!

 

Microsoft Word formátumú, elektronikusan kitölthető formanyomtatvány:

-          Letelepedési engedély kérelem

-          Letelepedési okmány meghosszabbítása iránti kérelem

-          Letelepedési okmány pótlása iránti kérelem

-          Letelepedési okmány cseréje iránti kérelem

 

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatvány:

-          Letelepedési engedély kérelem

-          Letelepedési okmány meghosszabbítása iránti kérelem

-          Letelepedési okmány pótlása iránti kérelem

-          Letelepedési okmány cseréje iránti kérelem

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

 

KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK

A kérelemhez egyidejűleg mellékelni kell a kérelmező

·         születési,

·         házasságban élő kérelmező esetén - a házassági anyakönyvi kivonatát is,

·         a házasság megszűnése esetén az azt megállapító jogerős hatósági határozatot,

·         a kiskorú kérelmező személyes joga szerinti hiteles okiratot arról, hogy a kiskorú harmadik országbeli állampolgár letelepedésének nincs törvényes akadálya;

·         Magyarország területére történt beutazását megelőző állandó, vagy szokásos tartózkodási helye szerinti ország hatósága által kiállított, büntetlen előéletet igazoló, hat hónapnál nem régebbi okiratot. A tizennegyedik életévét be nem töltött kiskorú kérelmező mentesül a büntetlen előéletet igazoló okirat benyújtásának kötelezettsége alól;

·         magyarországi megélhetését, lakhatását, teljes körű egészségügyi ellátásra való jogosultságának igazolását, és

·         egy darab arcfényképet.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat - hacsak törvényből, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha törvény másként nem rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. A magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja által benyújtott házassági anyakönyvi kivonat a hazai anyakönyvezést követően fogadható el.

 

MAGYARORSZÁGI MEGÉLHETÉST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

Felhívjuk figyelmét, hogy a magyarországi megélhetés jogszerűen megszerzett jövedelemmel igazolható.

A magyarországi megélhetés különösen a következő okiratokkal igazolható:

·         magyarországi hitelintézetnél készpénz-megtakarítást igazoló, hitelintézeti igazolással;

·         a megélhetést biztosító magyarországi vagyon, vagyoni értékű jog, vagyoni érték meglétét igazoló közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal;

·         a magyar jog hatálya alá tartozó rendszeres, munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó adóköteles jövedelem igazolásával;

·         egyéb magyarországi rendszeres, jövedelemszerző tevékenységből származó, közokirattal vagy más módon igazolt adóköteles jövedelemmel;

·         külföldről folyósított rendszeres jövedelemről szóló magyar hitelintézeti igazolással;

·         a Magyarországon élő családtag által tett, közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező eltartását és ellátását biztosító nyilatkozattal, valamint a tartást vállaló személy tartási képességét igazoló okirattal.

A megélhetés vizsgálata során az eljáró hatóság figyelemmel van arra, hogy a kérelmezővel közös háztartásban hány személy él és ezek közül mennyi a jövedelemmel vagy vagyonnal rendelkezők és az eltartottak száma. Az eljárás során a kérelmező által csatolt iratok alapján megállapításra kerül a kérelmező (és a vele egy háztartásban élő jövedelemmel rendelkező személy(ek)) havi átlagjövedelme, melynek kiszámításakor az eljáró szerv az alábbi időtartamra vonatkozó jövedelem egy havi átlagát veszi figyelembe:

·         rendszeres jövedelem esetén:

o    ha a jogszerű tartózkodás időtartama az egy évet meghaladja, a kérelem benyújtását megelőző évben szerzett adózott jövedelem, valamint a kérelmezést megelőző három hónapban szerzett jövedelem;

o    egyéb esetben a kérelmezést megelőző három hónapban szerzett jövedelem;

o    nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg.

A fentiek értelmében az előzőekben meghatározott időszakra vonatkozó NAV által kiállított jövedelemigazolás és/vagy munkáltató által kiállított keresetigazolás csatolása szükséges.

 

MAGYARORSZÁGI LAKÓHELY MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet előterjesztő harmadik országbeli állampolgár az első magyarországi lakóhelyének létesítését - amennyiben magyarországi lakóhellyel még nem rendelkezik - a kérelem előterjesztésével egyidejűleg jelenti be. A harmadik országbeli állampolgár az első lakóhelyének bejelentéséhez köteles okirattal igazolni a lakás feletti rendelkezési, illetve használati jogosultságát. A kérelemnek a lakóhely bejelentésére szolgáló rovatát (E betétlap) a bejelentőnek, valamint a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak mint szállásadónak is alá kell írnia.

 A magyarországi lakhatás igazolható:

·         lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződéssel;

·         szívességi lakáshasználatról szóló okirattal;

·         a lakás tulajdonjogát igazoló okirattal, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal;

·         a Magyarország területén tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel, bevándorolt vagy letelepedett jogállással, külön törvény szerint tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkező, illetve menekültként elismert családtag közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező lakhatását biztosító nyilatkozatával; vagy

·         ingatlan adásvételi szerződéssel és az ingatlanszerzést engedélyező illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal határozatának másolatával;

·         egyéb okirattal.

Nem kell csatolni a lakhatás feltételeit igazoló okiratot, ha a tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti eljárásban a kérelmező azt már csatolta, és a harmadik országbeli állampolgár bejelentett szálláshelye nem változott meg.

 

TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor okirattal kell igazolnia, hogy az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül (így különösen a társadalombiztosításról szóló külön törvény, nemzetközi szerződés, vagy külön megállapodás alapján jogosult az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére), vagy egészségügyi ellátásának költségeit a rendelkezésre álló anyagi fedezetből biztosítani tudja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárás során a regionális igazgatóság Magyarország érdekének tekintheti különösen Magyarország gazdasági, tudományos, kulturális és sport érdekének fennállását, valamint a harmadik országbeli állampolgár nagymértékű társadalmi integrációját. Ennek vonatkozásban célszerű, ha kérelmező minden a hatóságot segítő információt a kérelmében vagy az önéletrajzban a hatóság rendelkezésére bocsát, illetőleg benyújtja az azok alátámasztására szolgáló okiratokat segítve ezzel a hatóság döntésének meghozatalát.

A regionális igazgatóság annak megállapítása érdekében, hogy a harmadik országbeli állampolgár nemzeti letelepedése Magyarország érdekében áll-e, az ügy elbírálásához szükséges adattal vagy irattal rendelkező minisztérium vagy más központi államigazgatási szerv felé megkereséssel élhet. Az érintett szerv a megkeresésre 15 napon belül válaszol.

A kötelező mellékleteken kívül az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, valamint egyéb eljárási cselekményt is foganatosíthat. A hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A kérelmező vagy annak képviselője a kérelem benyújtását követően csatolt iratokat postai vagy elektronikus úton csatolhatja a kérelméhez. Amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra a hiánypótlási felhívás és annak teljesítése is elektronikus úton történik.

 

ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

A nemzeti letelepedési engedély okmány érvényességi ideje 5 év, mely a külföldi által előterjesztett kérelemre további 5 évvel meghosszabbítható.

 

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

 

A letelepedett harmadik országbeli állampolgár az Alaptörvényben és a jogszabályokban biztosított jogosultságokkal rendelkezik.

A letelepedett harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén határozatlan időtartamú tartózkodásra jogosult.

A letelepedettet megilletik a tartózkodási engedéllyel rendelkezők külön jogszabályok szerinti jogosultságai is.

A schengeni tagállamok területén az érvényes nemzeti letelepedési engedély birtokában száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó időtartamú vízummentes beutazásra és tartózkodásra jogosult.

Jogosult munkavállalásra külön engedély nélkül.

Az idegenrendészeti hatóság a letelepedett jogállását igazoló okmány kiállításától számított öt napon belül a letelepedett harmadik országbeli állampolgár személyi adat- és lakcímnyilvántartásba vétele érdekében a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi és lakcímadatokat elektronikus úton továbbítja a letelepedett jogállású harmadik országbeli állampolgár lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal hatósági igazolványt ad ki.

A letelepedett személy Magyarországon lakcímkártyára jogosult és köteles az állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni. A letelepedett személyek az állandó személyazonosító igazolványa külföldre történő utazásra nem jogosít, arra kizárólag a letelepedett személy származási országa által kiállított úti okmány és a tartózkodásra jogosító letelepedési engedély okmány birtokában van lehetőség.

A személyazonosító igazolvány kiállítására irányuló kérelem bármely járási hivatalnál és Budapest Főváros Kormányhivatalánál is előterjeszthető, az eljárás illetékmentes, és az elbírálás határideje 20 nap. A kérelemhez be kell mutatni a letelepedett jogállást igazoló okmányt, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát).

A letelepedett harmadik országbeli állampolgár köteles a letelepedési engedélyezési eljárásban bejelentett lakóhelyének megváltozását az új lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál- a külön jogszabályban foglaltak szerint - bejelenteni. A lakóhely megváltozása nem jár a tartózkodási okmány cseréjével. A lakóhelyváltozás bejelentését a jegyző által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány igazolja, ezért ezt a hatósági igazolványt a tartózkodási okmánnyal együtt kell őrizni és az arra feljogosított hatóságnak betekintésre át kell adni.

Amennyiben a bevándorolt, letelepedett harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén harmadik országbeli állampolgár gyermeke született, a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatásával a szülő lakóhelye, illetőleg szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon kell bejelenteni a külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, a gyermek születésétől számított három hónapon belül. A bejelentését követően a gyermek részére nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkező szülő esetén nemzeti letelepedési engedély kerül kiállításra, melyet az illetékes regionális igazgatóság soron kívül, de legkésőbb öt napon belül ad ki.

Amennyiben Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, erről köteles értesíteni a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes regionális igazgatóságot.

Amennyiben Magyarország területét hat hónapnál hosszabb ideig szándékozik elhagyni, erről a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságot – az okok és a külföldi tartózkodás várható időtartamának megjelölésével – írásban értesítheti. Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területét két évet meg nem haladó időtartamra és nem a végleges külföldi letelepedés szándékával hagyja el, a regionális igazgatóság a külföldi tartózkodás – az értesítésben foglalt – várható időtartamán belül a nemzeti letelepedési engedélyt ezen okra hivatkozással nem vonhatja vissza, feltéve, hogy a harmadik országbeli állampolgár az értesítést megelőző egy éves időtartamon belül legalább száznyolcvan napot Magyarország területén tartózkodott.

A harmadik országbeli állampolgár köteles úti okmányának, valamint tartózkodásra jogosító engedélyének elvesztését, eltulajdonítását vagy megsemmisülését az idegenrendészeti hatóságnál (az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság regionális igazgatóságánál, rendőrkapitányságon, vagy külföldi tartózkodás esetén az illetékes magyar külképviseleten) haladéktalanul bejelenteni. A bejelentésről az idegenrendészeti hatóság igazolást állít ki. Az elveszettnek hitt és az erről szóló bejelentés után megtalált úti okmányról az idegenrendészeti hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.

 

A NEMZETI LETELEPEDÉSI ENGEDÉLY VISSZAVONÁSA ÉS VISSZAVONHATÓSÁGA

A nemzeti letelepedési engedélyt az idegenrendészeti hatóság visszavonhatja, ha

·         az engedélyezés alapjául szolgáló feltételek olyan jelentősen megváltoztak, hogy ez az engedély kiadását már kizárná, feltéve, hogy az engedély kiadásától számítva öt év még nem telt el;

·         családi kapcsolatra tekintettel kiadott engedély esetén a házasság az engedély kézhezvételétől számított három éven belül nem a házastárs halála miatt szűnt meg, vagy a harmadik országbeli állampolgár szülői felügyeleti joga megszűnt, kivéve, ha a harmadik országbeli állampolgár már négy éve letelepedettként vagy bevándoroltként Magyarország területén tartózkodik;

·         a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területét hat hónapnál hosszabb ideig elhagyta, kivéve ha a bevándorlási engedéllyel, letelepedési engedéllyel vagy nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár Magyarország területének hat hónapnál hosszabb ideig történő elhagyásának szándékáról a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságot – az okok és a külföldi tartózkodás várható időtartamának megjelölésével – írásban értesíti. Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területét két évet meg nem haladó időtartamra és nem a végleges külföldi letelepedés szándékával hagyja el, a regionális igazgatóság a külföldi tartózkodás – az értesítésben foglalt – várható időtartamán belül a bevándorlási engedélyt, letelepedési engedélyt, illetve nemzeti letelepedési engedélyt arra hivatkozással, hogy a külföldi Magyarország területét hat hónapnál hosszabb ideig elhagyta, nem vonhatja vissza, feltéve, hogy a harmadik országbeli állampolgár az értesítést megelőző egy éves időtartamon belül legalább száznyolcvan napot Magyarország területén tartózkodott

Az idegenrendészeti hatóság a nemzeti letelepedési engedélyt visszavonja, ha

·         az engedély megszerzése érdekében a harmadik országbeli állampolgár az idegenrendészeti hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt;

·         a kiskorú harmadik országbeli állampolgár esetében a szülői felügyelet jogát gyakorló harmadik országbeli állampolgár szülőnek Magyarország területén történő tartózkodásra jogosító engedélyét az idegenrendészeti hatóság visszavonta, és a kiskorú további tartózkodásának feltételei a szülői felügyeletet gyakorló másik szülőnél Magyarország területén nem biztosítottak;

·         a harmadik országbeli állampolgár családi kapcsolatra tekintettel kiadott engedélye esetén magyar állampolgár házastársa Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyta, vagy a harmadik országbeli házastárs Magyarország területén történő jogszerű tartózkodása megszűnt;

·         a harmadik országbeli állampolgárt kiutasították, vagy vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el.

·         az engedélyezéshez szükséges állampapír lejegyzése a harmadik országbeli állampolgár nemzeti letelepedési engedélye kiadásától számított 45 napon belül nem történt meg, vagy azt az értékesítésre jóváhagyott vállalkozás nem jelzi vissza az idegenrendészeti hatóságnak;

·         a harmadik országbeli állampolgár kéri az engedély visszavonását.

 
 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK